OPPLÆRINGS­KONTORET FOR SALG & SERVICE

Informasjon til Bedrifter

Lærekontrakt

Lærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Kontrakten må godkjennes av Rogaland fylkeskommune.

Arbeidsforholdet i lærebedriften opphører automatisk ved læretidens utløp, og du må selv inngå ny arbeidsavtale dersom arbeidsforholdet skal videreføres.

Fylkeskommunen kan samtykke i at læretiden avbrytes i forbindelse med permisjoner som svangerskap eller militærtjeneste. Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves både av bedriften og av lærlingen/lærekandidaten, dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Kontrakten kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet, eller hvis det foreligger en skriftlig erklæring at det vil være en urimelig ulempe å fortsette læreløpet kontraktstiden ut.

Hvis det er lærlingen selv som ønsker å heve kontrakten, eller er "skyld i " at den blir hevet, kan lærlingen miste retten til videre opplæring. Fylkeskommunen vedtar om retten til opplæring opprettsholdes.

Lærekandidat ordningen

Noen ungdommer har av ulike årsaker ikke mulighet til å gå opp til full fagprøve. De vil istedet blir prøvd i et visst antall mål fra læreplanen som avtales ved kontrakt inngåelsen. De vil tilslutt gå opp til en kompetanseprøve i de utvalgte målene i faget på et lavere nivå enn en fagprøve.

Elevene skriver en opplæringskontrakt med bedriften, istedet for lærekontrakt. Opplæringskontrakten er en skriftlig kontrakt med bedriften, hvor målet er satt lavere enn yrkeskompetanse og fagbrev. Det er mulig å endre opplæringskontrakten i løpet av kontraktstiden til å gå for fagbrev som mål, hvis dette viser seg å være mulig å gjennomføre. Det er også mulig å gjøre en lærekontrakt om til opplæringskontrakt, dersom man i løpet av læretiden ser at målene i læreplanen blir for krevende, men det er anbefalt å velge den første varianten. Tilskuddet for elever med opplæringskontrakt er også normalt større enn for lærlinger med vanlig lærekontrakt. Dette fordi elever med opplæringskontrakt ofte medfører et tettere oppfølgingsbehov.

Hva kreves av en lærebedrift?

Bedrifter som skal ta inn lærlinger må være godkjent av Rogaland fylkeskommune via opplæringskontoret.

For at søknad skal kunne godkjennes må bedriften:

 • ha en faglig utdannet person til å forestå opplæringen ( faglig leder)
 • alene eller i samarbeid med andre bedrifter være i stand til å gi opplæring som tilfredstiller kravene i  fagets læreplan. ( Eks vg3 - ikt servicefaget)
 • hvis den mener det er områder i læreplanen den ikke kan gi opplæring i, sende skriftlig samarbeidsavtale med bedriften som dekker disse opplæringsmålene sammen med søknad om godkjenning.
 • utarbeide intern plan for oplæring. Dette for å sikre at lærlingen får opplæring som tilfredstiller kravene i læreplanen. Her er opplæringskontoret behjelpelig med utkast.
 • ha til hensikt å ta inn lærlinger..    
 • Fagets læreplan kan hentes fra våre sider under kategorien "fagene" eller via internett på www.udir.no

 

www.vigobedrift.no

Som lærebedrift vil dere få tilgang til søkemotoren ; Vigobedrift, som er nettstedet hvor alle aktuelle lærlinger for året blir registert av fylkeskommunen i mars/april hvert år. Dere får tilgang via oss med eget passord, slik at dere selv kan gå inn å se etter kandidater på nettet. Her vil dere få tilgang til vitnemål og personopplysninger som alder og bosted

 Vi oppfordrer dere til å være tidlig ute for å rekruttere de beste kandidatene. Ta kontakt direkte med eleven, få til et intervju, og tegn avtale om læreplass hvis det er riktig kandidat. Gi oss så beskjed, så ordner vi med resten av det administrative arbeidet.

Arbeidstid, ferie og fridager

Som lærlinger eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som de andre arbeidstakere i bedriften. Du har samme arbeidstid og samme rett til ferie og fridager som de andre i bedriften.

Alle har lovbestemt rett til 4 uker ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale som bedriften har.

Oppmelding til fagprøve

Lærlinger kan gå opp til prøve ved læretidens/kontraktens slutt, pluss/minus 2 måneder. Nødvendig teori må normalt sett være gjennomført før en kan gå opp til prøve.

Alle fag fra vg1 og vg2 skal i utgangspunktet være bestått før man kan ta fagprøve.

For lærlingenes vedkommende er det opplæringskontoret/bedriften som sørger for å sende inn oppmeldingen til rett tid.

Skoleelever som har fullført VG3 som alternativ til læreplass, kan også avlegge fagprøve. For skoleelever er det skolens ansvar å melde opp elevene til prøve.

Lærlinger og skoleelver har ikke økonomiske utlegg ved prøve avleggelse. Kostnaden dekkes av fylkeskommunen, lærebedriften eller skolen også ved 2.gangs prøve. Dersom lærlingen stryker 2 ganger, opphører lærebedriftens/skolens ansvar for lærlingen. Lærlingen kan eventuelt melde seg opp til ny prøve som praksiskandidat.

Når fagprøve er avlagt

Fagprøver blir vudert av prøvenemnder i de enkelte fagene. Prøvenemndene består av fagpersoner som er oppnevnt av yrkesopplæringsnemnda etter forslag fra partene i arbeidslivet.

Etter avsluttet prøve blir protokoll for prøveavleggelse sendt til fagopplæringsseksjonen i fylkeskommunen, som etter ca 4 uker utsteder kompetansebevis.

En fagprøve kan vurderes til Meget godt, Bestått eller Ikke bestått. Når både den teoretiske og praktiske delen av prøven er bestått, blir det utstett fagbrev gjennom en seremoniell utdeling i Stavanger konserthus i November hvert år i regi av Rogaland fylkeskommune. Kandidatene skal få innkallelse tilsendt i posten, og kan melde seg på via Rogaland fylkeskommunes nettsted. Dette er en fin avslutting på at man har blitt fagarbeider, og det anbefales på det sterkeste at man deltar.

Kandidater som ikke består, kan avlegge ny prøve. Lærlinger og skoleelever kan gå opp til ny prøve så fort det er hensiktsmessig og praktisk mulig, mens praksiskandidater må vente minst 6 måneder.

Kandidater som ikke består, kan klage på prøvenemnda sin avgjørelse. Klagefristen er 3 uker. En kan klage hvis en er uenig i prøvenemndas faglige vurdering eller hvis en mener at det er begått formelle feil i tilknyttning til prøveavleggelsen. Man kan ikke klage på bestått resultat, selv om en mener at en burde få Meget godt bestått.

Lærling - Lærekandidatsamtale

I forskrift til Opplæringsloven § 4-5 individuell vurdering som ikkje blir avslutta med karakter, står det " Som ein del av den individuelle rettleinga og vurderinga som ikkje skal avsluttast med karakter, skal skolen/lærebedrifta minst ein gong kvart halvår gjennomføra ein samtale med eleven/lærlingen/ lærekandidaten."

Formål :

 • Å veilede og motivere lærlingen/lærekandidaten til å ta ansvar for egen opplæring
 • Å sikre god kommunikasjon mellom ansvarlig leder/faglig leder/ instruktør og lærling/lærekandidat
 • Å avsløre eventuelle uregelmessigheter
 • At opplæringen gis i henhold til læreplanen i faget
 • At det også gis opplæring i den generelle delen av læreplanen
 • At det er fornuftig progresjon i opplæringen
 • At det er forutsigbarhet i opplæringssituasjonen
 • Åpne for muligheten for justering av intern plan for opplæring

 

Spill video

Abonner på vårt nyhetsbrev