Bilde av to medarbeidere som samarbeider med hverandre om et prosjekt på et kontor.

Informasjon til bedrifter

OSSR hjelper med å knytte kontakt mellom bedrifter og lærlinger

  Hva kreves for å bli godkjent som lærebedrift?

  Opplæringskontoret hjelper med søknadsprosessen for at bedriften skal bli godkjent lærebedrift hos Rogaland fylkeskommune.

  For å bli godkjent må bedriften:

  • Kunne gi opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen
  • Ha en faglig leder som har ansvar for opplæringen. Den faglige lederen må ha minimum seks års erfaring eller ha fagbrev innen lærefaget.
  • Ha en plan for opplæringen. Dette for å sikre at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. Opplæringskontoret bruker Kompetanseboka.no, som kan være et alternativ til lærlingens opplæringsplan.

  Læretid

  Læretid beregnes ut fra lærlingens skolebakgrunn og praktiske erfaring innen faget. Den vanligste modellen for lærlinger er å gå to år på videregående skole og deretter to års læretid i bedrift. En annen modell kan være full opplæring i bedrift. Da vil lærlingen gjennomføre hele utdanningsløpet på fire år ute i lærebedriften, men kan få fradrag i læretiden for tidligere relevant praksis. Ta kontakt med OSSR dersom du har spørsmål om læretid for aktuelle kandidater.

  student med veileder i en til en-veiledning

  Lærekontrakten er et trepartssamarbeid mellom lærlingen, Opplæringskontorets medlemsbedrift og fylkeskommunen. Ved å signere kontrakten forplikter bedriften seg til å gi opplæring i henhold til læreplanen i faget. Lærlingen er på sin side forpliktet til aktivt å utnytte bedriftens opplæringsmuligheter med sikte på å bestå fagprøven ved læretidens slutt. Arbeidsforholdet i lærebedriften utløper når læretiden er over og ved en eventuell ny ansettelse må det skrives ny kontrakt med oppdaterte arbeidsvilkår.

  Opplæringskontoret har jevnlige samtaler med lærling og faglig leder, i tillegg til lovpålagte halvårsvurderinger.

  Lærebedriften skal betale lønn til lærlingen gjennom læretiden. Det er egne lønnssatser for lærlinger. Lærlinger skal ha samme arbeidstid og samme rett til ferie som andre arbeidstakere. Lærebedrift mottar tilskudd fra Opplæringskontoret etterskuddsvis. Størrelsen beregnes av fylkeskommunen ut fra lærlingens rettigheter, og endelig tilskudd fastsettes på Opplæringskontorets generalforsamling.

  Fylkeskommunen kan samtykke i at læretiden avbrytes i forbindelse med permisjoner som svangerskap eller militærtjeneste. Kontrakten kan heves både av bedriften og av lærlingen/lærekandidaten, dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Kontrakten kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet, eller hvis det foreligger en skriftlig erklæring om at det vil være en urimelig ulempe å fortsette læreløpet kontraktstiden ut. Heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt krever samtykke fra fylkeskommunen.

  Opplæringskontrakt

  Noen har av ulike årsaker ikke mulighet til å gå opp til full fagprøve. De kan i stedet blir prøvd i et visst antall mål fra læreplanen som avtales ved inngåelse av opplæringskontrakt. Til slutt vil de gå opp til en kompetanseprøve i de utvalgte målene de har fått opplæring i.

  Oppmelding til fagprøve

  Opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlinger kan gå opp til prøve tidligst tre måneder før utløpsdato. Nødvendig teori må være gjennomført og bestått før fagprøve kan avlegges. Dette er lærlingens eget ansvar, men bedriften må tilrettelegge for at dette kan gjennomføres.

  Lærekandidat

  Forskjellen på en lærling og en lærekandidat er at lærlingen skal nå alle målene i læreplanen for faget, mens lærekandidaten oppnår deler av planen.

  Praksiskandidat

  Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift. En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

  Full opplæring i bedrift

  Noen lærekontrakter er det vi kaller full opplæring i bedrift (FOB) eller full opplæring i bedrift etter Vg1 (FOB1). Læretiden er lenger enn vanlig for å veie opp for manglende skolegang. Det er mulig å få fratrekk for tidligere praksis og skolegang. Dersom kandidaten ikke har gått noe skolegang tidligere vil læretiden være på fire år.

  Før kandidaten kan gå opp til fag- eller svenneprøve må all nødvendig teori være bestått. Vanligvis vil dette være en tverrfaglig Vg3 eksamen samt fellesfag.